Informatiebijeenkomst SIEN ‘Help, mijn kind wordt 18! Wat moet ik regelen?’

  Dinsdag 13 augustus 2019

  Voor kinderen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, verandert er veel in de wet- en regelgeving. Wat betekent dat voor ouders? Belangenorganisatie Sien organiseert voor leden en andere belangstellende ouders, verwanten en professionals een themabijeenkomst. In verschillende workshops is er gelegenheid om met deskundigen en met andere deelnemers in gesprek te gaan over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving. Deelnemers kunnen zich intekenen voor twee van de hieronder vermelde workshops.

  workshop Wajong of participatiewet?
  Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Jonggehandicapten die duurzaam niet in staat zijn om te werken ontvangen een Wajong-uitkering. Maar wat betekent dat concreet? Welke procedures gelden er? Wat zijn de financiële consequenties en mogelijke aanvullende regelingen? Hoe wordt bepaald of je wel/niet kunt werken? Wat houdt het doelgroepregister in? Wat zijn mogelijkheden voor onderwijs, werk en dagbesteding?
  Workshopleider: Edward de Bruin, secretaris Platform VG Haaglanden

  workshop Van Jeugdwet naar Wlz of Wmo  
  Wanneer een kind 18 jaar wordt en in een zorginstelling woont of wordt behandeld, dan valt de financiering daarna onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De begeleidende verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en de geneeskundige verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Maar wat verandert er dan precies? Wanneer, hoe en bij wie moeten de indicaties worden aangevraagd? Hoe regel ik die zorg? Wat moet vanuit eigen bijdrage betaald worden?
  Workshopleider: Jolanda den Hartog, consulent Sien

  workshop Beschermingsmaatregelen en erfrecht
  Met 18 jaar is een kind voor de wet handelingsbevoegd en mag hij of zij de eigen belangen behartigen. Dit wil zeggen dat een kind zelfstandig (zonder toestemming van ouders of voogd), ‘rechtshandelingen’ kan verrichten die niet zomaar kunnen worden teruggedraaid en dus geldig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto of een huis of het sluiten van een huwelijk. Voor 18-jarigen met een verstandelijke beperking wordt aangeraden om een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder, mentor) te benoemen. Wat betekenen curatele, bewind en mentorschap? Welke maatregel past bij mijn kind? Wie kan worden benoemd? Wat zijn de taken? Is er ook controle op een bewindvoerder of curator?Een kind in een zorginstelling voor gehandicapten betaalt een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het vermogen van het kind. Moet ik een testament opstellen in verband met de situatie van mijn kind? Is het verstandig om mijn zoon of dochter als erfgenaam te benoemen? Kan zijn erfdeel worden beperkt? 
  Workshopleider: Miranda van den Broek, notaris Visser van den Broek Notarissen.

  workshop School, werk en dagbesteding
  Voor elke jongere geldt dat hij of zij rond de 18-jarige leeftijd keuzes moet maken voor een vervolgopleiding, werk of zinvolle dagbesteding. Doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt is voor iedereen belangrijk, ook voor jongeren met een verstandelijke beperking. Mensen die vanwege hun beperking niet kunnen werken kunnen vaak wel aan de slag in een dag- of activiteitencentrum.  De nadruk ligt hierbij op wat iemand wel kan. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je rekening mee houden?

  De themabijeenkomst vindt plaats op 18 september 2019, 19.00-21.30 uur bij MBS Eindhoven en wordt herhaald op 16 oktober in Spijkenisse. 19.00-21.30 uur bij het Praktijk College. Voor aanmelding of meer informatie, zie http://www.sien.nl/themabijeenkomsten/15178-eindhoven.html