Kerstgroet en korte terugblik op 2021

  Maandag 20 december 2021

  2021 ligt bijna achter ons. 

  Het coronavirus beïnvloedt, hoe dan ook, het leven van ieder van ons.  Het hele jaar hebben we allemaal met de gevolgen ervan te maken gehad en helaas blijft het virus, naar verluid, voorlopig nog onder ons. 

  Voor de Familievereniging was het ingewikkeld om persoonlijke ontmoeting met elkaar te kunnen verwezenlijken. In 2020 en ook in april van 2021 moesten we de algemene ledenvergadering online laten plaatsvinden. Gelukkig hebben we in oktober 2021 de algemene ledenvergaderingen wel in ontmoeting met elkaar kunnen realiseren. We hebben daar ons beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd en we hadden 3 cliënt-vertrouwenspersonen te gast die een presentatie verzorgden over hun rol en werkzaamheden in het kader van de Wet Zorg en Dwang. 

  Het verslag van de algemene ledenvergadering met de presentaties van de cliënt-vertrouwenspersonen en ons eigen beleidsplan vindt u via deze link: http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/files/media/211016-concept-verslag-alv-fv-dicht-bij_v2.pdf

  In vervolg op de ALV heeft het bestuur de jaarschijf 2022 van het vastgestelde beleidsplan ingevuld. De nadruk ligt op de zichtbaarheid van de familievereniging voor verwanten bij Dichterbij. Dat kan bij de aanmeldingsprocedure van nieuwe cliënten, bezoeken op woonlocaties, ontmoetingen bij themabijeenkomsten en vanzelfsprekend bij ledencontacten. Daarnaast zullen we vaker digitaal aan de slag moeten. Een actuele en interessante website is daarbij onontbeerlijk.

  In het kader van zeggenschap en advies wordt tevens nauw samengewerkt met de centrale cliëntenraad en de ( nieuwe) regioraden. Gezien Covid-situatie zullen de fysieke ontmoetingen zoveel mogelijk in de periode april-oktober plaats vinden. Op zowel 23 april als 15 oktober is in 2022 een ALV gepland. Noteer deze data alvast in de jaaragenda.

  Hopelijk gaat het leven in 2022 ons minder beperken in de mogelijkheden om onze beleidsvoornemens verder gestalte te kunnen gaan geven.  We gaan u op de hoogte houden. 

  Het bestuur wenst u, ondanks alle beperkingen als gevolg van de pandemie, prettige feestdagen en hopelijk een gezond en beter nieuw jaar. Blijf vooral volhouden!

  Met vriendelijke groeten,

  Ed de Boer, voorzitter.