Wanneer valt iemand onder de Wlz en wanneer onder de Wmo of jeugdwet?

    Woensdag 28 oktober 2015

    De Wlz ( wet langdurige zorg) is voorliggend. Als er een indicatie Wlz mogelijk is c.q. is afgegeven door het CIZ, kun je geen beroep (meer) doen op de jeugdwet/ Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeringswet voor persoonlijke verzorging en verpleging (IKZ).

    Hoe wordt bepaald of iemand valt onder de Wlz?

    Deze vraag wordt beantwoord in het document dat u vind achter onderstaande link:

    Bron: Zorg Verandert / Naar Keuze