AB Activerende begeleiding
ABW  Algemene Bijstands Wet
AC Activiteiten Centrum
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (indicatie-element)
ALV Algemene Leden Vergadering
ARBO Arbeidsomstandigheden
AVG Arts Verstandelijk Gehandicapten
BAO Besluit Aanbestedingsregels en Overheidsopdrachten
BIG Wet op de beroepen in individuele gezondheidszorg
BIT Ben Ik Tevreden onderzoek
BIZ Bureau Jeugdzorg
BG Begeleiding (overkoepelende functiegroep)
BGG Begeleiding groep
BGI Begeleiding individueel
BH Behandeling (functie)
BHG Behandeling groep
BHI Behandeling individueel
BHV Bedrijfshulpverlening
BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
BIOP Bijzonder individueel ondersteuningsplan
BIT Ben ik tevreden
BOPZ Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen betreft bevoegdheid medewerkers gezondheidszorg art. 60 inzake gedwongen separatie
BSN Burgerlijk Service Nummer
BW Burgerlijk Wetboek
BZ Besluit Zorgaanspraken
CAK Centraal Administratie Kantoor, Bijzondere zorgkosten
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CARA Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen
CBP College Bescherming Persoonsgegevens
CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
CBS Centraal Bureau Statistiek
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise
CG (raad) Chronisch Zieken en Gehandicapten
CIZ  Centrale Indicatie Zorg (indicatie-orgaan)
COR Centrale Ondernemings Raad
CR Cliëntenraad (Dichterbij)
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CTSV College Toezicht Sociale Verzekeringen
CTZ College Toezicht Zorgverzekeringen
CURA Registratiesysteem cliëntgegevens binnen o.a. Dichterbij
CVA Cerebro Vasculair Accident (beroerte)
CVN Crohn Vereniging Nederland
CvZ College voor Ziekenhuisvoorzienigen 
CVZ College Voor Zorgverzekeringen
DAC Dag Activiteiten Centrum
DB Dagelijks Bestuur - Dagbesteding
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DIB  Dagintensieve Begeleiding
DSW Dienst Sociale Werkvoorziening
DVC Dienst Verlenings Coördinator
DVN Diabetes Vereniging Nederland
ECG Electro Cardiogram
ECT Electro Convulsie Therapie (electroshock therapie)
EEG Electro Encephalogram (hersenen)
ELZ Eerste Lijns Zorg
EMG Ernstig meervoudig gehandicapt
EVG Enstig Verstandelijk Gehandicapte
EVN Epilepsie Vereniging Nederland
FES Patiëntenvereniging Fibromyalgie "Eendracht Sterk"
FSG Federatie Sport Gehandicapten
FV Familie Vereniging
GAK Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (voor sociale verzekering)
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg
GON Gehandicapten Organisatie Nederland
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst (WMO)
GSW Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening
GVT Gezins Vervangend Tehuis
GZ Gehandicaptenzorg
HDL Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (mate van validiteit op huishoudelijk gebied)
IGZ Inspectie Gezondheids Zorg
IOP Individueel Ondersteunigs Plan
J-LVG Jeugdig licht verstandelijk gehandicapt
KansPlus Landelijke Ondersteuningsorganisatie Verstandelijk Gehandicapten
KBW Kinderbijslag Wet 
KDC Kinder Dag Centrum
KDV Kinder Dag Verblijf
KVB Kortdurend Verblijf
KVO Kort Verblijf Opvang
LG Lichamelijk Gehandicapt
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LSR Landelijk Stenpunt Medezeggenschap
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt
LVG + Licht Verstandelijk Gehandicapt met gedragsproblemen
MB Mededelingenblad
MCG Meervoudig Complex Gehandicapt
MDO Multi Disciplinair Overleg
MEE Sociaal-pedagogische ondersteuning cliënten / vertegenwoordigers
MIC Melding Incidenten Cliënten
MIM Melding Incidenten Medewerker
MLK Moeilijk Lerende Kinderen (MLK-scholen)
NAH Niet Aangeboren Hersenletsel
NAW Naam, Adres, Woonplaats (gegevens)
NIVEL Nederlands Instituut Voor onderzoek in de Gezondheidszorg
NPCF Nederlandse Patiënten  Consumenten Federatie
NVA Nederlandse Vereniging Autisme
OB Ondersteunenende begeleiding
OOB Observatielijst Ouderwordende Bewoner
OR Ondernemingsraad (Dichterbij)
OV Openbaar Vervoer
PGB Persoons Gebonden Budget - Psychogeriatrische aandoening/ziekte
Platform VG Landelijk Platform Verstandelijk Gehandicapten
PSY Psychiatrische aandoening/ziekte
PV Persoonlijke verzorging
PVB Persoons Volgend Budget
QULI Quality of Live (Digitaal informatieplatform rond cliënt)
RM Rechterlijke Machtiging
ROC Regionaal Opleidings Centrum
RvB Raad van Bestuur (Dichterbij)
RvT Raad van Toezicht (Dichterbij)
SEO Sociaal Emotionele Ontwikkeling (test)
SGEVG Sterk Gestoord  Ernstig Verstandelijk Gehandicapt 
SGLVG Sterk Gedragsgestoord  Licht Verstandelijk Gehandicapt 
SOM Somatische aandoening/ziekte
SRZ Sociaal Redzaamheidsschaal
SZ Specialistische Zorg
TMS Therapeutisch Moving Systeem (helend bewegingssyteem)
UWV Uitvoeringsorgaan Werknemers Vereniging
VABS Vineland Adaptive Behavior Scales (adaptive niveau en functionerende test)
VB Verblijf
VBT Verblijf tijdelijk
VG Verstandelijke handicap
VGA Verstandelijk Gehandicapten Arts
VGN Vereniging Gehandicapten Nederland
VOG Verklaring Omtrent Gedrag
VP Verpleging
V&V Verpleging en Verzorging
VWS Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorzienig Jong gehandicapten
WAO Wet Arbeids Ongeschikten (zie Wajong)
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WGBO Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst
WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen
WLZ Wet Langdurige Zorg
WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WPR Wet Persoonsgegevens Registratie
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
ZG Zintuigelijke Gehandicapt
ZIN Zorg in Natura
ZIO Zorg Inhoudelijk Overleg (medewerkers over cliënt)
ZK Zorgkantoren (regionale financieringsinstanties)
ZMLK Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK-scholen)
ZZP Zorgzwaartepakket