In 2021 heeft het bestuur gewerkt aan het opstellen van een meerjaren beleidsplan (2022-2025) en heeft zich daarbij laten adviseren door een klankbordgroep bestaande uit een aantal leden van de familievereniging.

Alle input vanuit de klankbordgroep werd meegenomen in de definitieve versie van het meerjaren beleidsplan dat met lof werd ontvangen.

De algemene Ledenvergadering in oktober 2021 ging akkoord met het gepresenteerde beleidsplan Familievereniging Dicht-bij 2022-2025. Dat betekent dat de familievereniging met dit kader gaat werken.