• Waarom een Familievereniging?

Bij de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking zijn drie partijen betrokken: de cliënt, de zorgverlener en de familie van de cliënt. De familievereniging Dicht-bij ziet zichzelf als een volwaardig partner in deze driehoek. De familievereniging Dicht-bij vindt het belangrijk dat familieleden betrokken worden bij de zorg- en dienstverlening. Dat kan op verschillende manieren en op verschillende momenten. Denk aan zeggenschap binnen het ondersteuningsplan, het huiskameroverleg, de agenda van het regioplatform, medezeggenschap via de cliëntenraad en overleg binnen de familievereniging. De familievereniging stimuleert zeggenschap en medezeggenschap op alle niveau's. Zelf zijn we in gesprek met de Raad van Bestuur en regionale en landelijke belangenorganisaties zoals Kansplus. Door de informatie die we van onze leden krijgen zijn we in staat om de vinger aan de pols te houden, signalen af te geven en mee te denken over ontwikkelingen binnen Dichterbij.

 • Wat is de doelstelling van de Familievereniging Dicht-bij?

De familievereniging Dicht-bij is ervan overtuigd dat verwanten van het grootste belang zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Als geen ander zijn zij in staat de persoonlijke en materiële belangen te behartigen van familieleden voor zover die daar zelf niet toe in staat zijn, de continuïteit in de persoonlijke levensontwikkeling te waarborgen en bruggen te slaan tussen het familielid, de organisatie Dichterbij en de buurt/samenleving.

De familievereniging Dicht-bij wil haar leden ondersteunen bij hun specifieke rol en de uitvoering van deze taken en wil daarom een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van:

 1. de kwaliteit van leven van mensen die ondersteund worden door Dichterbij;
 2. de verbinding van cliënten van Dichterbij met hun persoonlijk netwerk; 
 3. de positie van ouders, broers, zussen, grootouders en andere verwanten en de wettelijk vertegenwoordigers.
 • Voor wie is de Familievereniging Dicht-bij?

Het lidmaatschap van de familievereniging staat open voor ouders, broers, zussen, grootouders en andere verwanten en de wettelijk vertegenwoordigers van cliënten van Dichterbij. Voorts staat het lidmaatschap open voor een ieder die een positieve houding heeft ten aanzien van de vereniging. 

 • Wat heeft de Familievereniging mij als ouder / verwant te bieden?

Voor de ondersteuning van onze leden ontwikkelt de familievereniging Dicht-bij diverse activiteiten:

 1. we bieden een platform om ervaringen uit te wisselen;
 2. we verstrekken informatie over veranderingen in de zorg in het algemeen en veranderingen bij Dichterbij specifiek;
 3. we organiseren themabijeenkomsten over actuele onderwerpen;
 4. we adviseren en verwijzen bij individuele vragen en problemen;
 5. we signaleren en bespreken ervaren knelpunten en doen verbetervoorstellen;
 6. we onderhouden contacten met de organisatie Dichterbij, de cliëntenraad, regioplatforms en landelijke en regionale belangenorganisaties zoals zorgbelang en Kansplus;
 7. het contact met de leden verloopt voor een belangrijk deel via ons kwartaalblad "het mededelingenblad". Daarnaast houden we twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering en ontmoeten we elkaar in de regio op thema's.
 • Wat heeft de Familievereniging bereikt?

De familievereniging heeft een lange historie en in het verleden al veel bereikt. Steeds vaker zien we onze inbreng terug in producten van Dichterbij. Recentelijk zijn dat bijvoorbeeld het initiatief voor de de film ‘Nachtzorg’, de brochure 'AWBZ van A tot Z' en de brochure 'verhuizingen'.

Genoemde brochures zijn te vinden onder ‘handige links & downloads’.

In themabijeenkomsten hebben we onder andere aandacht besteed aan bewindvoering en mentorschap, aan de overgang van de AWBZ naar de WMO en aan samenwerken in de driehoek.

In ons Mededelingenblad wordt ieder kwartaal aandacht besteed aan actuele onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen en van invloed zijn op de zorg die onze verwanten nodig hebben.

 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

Bent u geïnteresseerd geraakt in ons werk van onze familievereniging
en/of wilt u meer weten ? Neem dan contact op met ons
bestuurssecretariaat:
Familievereniging Dicht-bij, p/a Zwerfheide 2, 6591 RC  Gennep
of e-mail: info@fvdicht-bij.nl

Als u lid wil worden kan dat door het invullen van het
aanmeldingsformulier (klik hier)
. Lidmaatschap kost € 25,- per jaar.
 

 • Ik ben ontevreden over de zorg en begeleiding voor mijn kind / verwant. Kan ik dit bij de Familievereniging melden?

Natuurlijk kunt u uw zorgen of vragen bij ons kwijt. Wanneer meer ouders met dezelfde soort vragen bij ons aankloppen is dat voor ons een signaal en zullen we dat oppakken. Hoe, dat is afhankelijk van het probleem dat we signaleren. Misschien dat de familievereniging iets moet gaan organiseren, misschien leggen we het probleem voor aan de organisatie Dichterbij, misschien ook gaan we in overleg met de cliëntenraad.  Allereerst zullen we echter bekijken welke stappen u zelf al heeft gezet om de onvrede weg te nemen. Zo mogelijk adviseren wij u bij vervolgstappen, als uw eigen actie geen resultaat heeft gehad.