Handige links & downloads

  • WEBSITES

> ABC date
Wil jij meer weten over relaties, omgaan met elkaar of opkomen voor jezelf?

> Blink
Kinderen en volwassenen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme én hun mantelzorgers kunnen bij Blink terecht voor hulp van een vrijwilliger (regio Noord-Oost Brabant, Rijk van Nijmegen).

> BOSK
De BOSK is dé vereniging van en voor mensen met een handicap en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.

>Cliëntennetwerk
Mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben vaak te maken met eenzaamheid en sociaal isolement. Er zijn allerlei ideeën om dat aan te pakken. Een daarvan is: versterk het netwerk rond de cliënt.

> CIZ
Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

> De mensen om mij heen
Op deze website legt Stefie uit waarom het belangrijk is om mensen om je heen te hebben. Ze helpt je om al je vrienden en contacten in kaart te brengen, zodat je kan zien hoe belangrijk zij voor je zijn.

> De Zorgondersteuner
De Zorgondersteuner is specialist op het gebied van informele zorg: mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg. (regio Noord en Midden Limburg).

> Dichterbij
Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, werken, welzijn en vrije tijd.

> GoedVertegenwoordigd
GoedVertegenwoordigd.nl, dé wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als men de regie zelf niet (meer) kan voeren.

> Gewoon gelijk
Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Wat verandert er in Nederland? En wat betekent dat voor u?

> Ik doe mee

Samen sterk voor kwaliteit. Lees de verhalen van mensen met een beperking, hun familie, hun vrienden en hun begeleiders. Bekijk de filmpjes. Ga zelf aan de slag met leuke hulpmiddelen. Of bestel gratis de inspiratiebox.

> Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

> KansPlus
KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking.

> Klink
Klink is voor iedereen die opkomt voor mensen met een beperking. Voor iedereen die kennis en ervaringen wil delen zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Klink is dé community voor iedereen die – persoonlijk of professioneel, zeven dagen per week of af en toe – werkt aan een écht inclusieve samenleving. Klink is samen voor inclusie.

> Leer zelf online
Stichting Leer Zelf Online zet zich in om kwetsbare groepen in de samenleving zelfredzamer te maken in een wereld die steeds meer digitaliseert en ingewikkelder wordt. Dat doet de stichting door alle mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren.

> LFB
Vereniging LFB is een landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.

> MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

> Meepraten
Kennisplatform voor cliëntenraden, verwantenraden en familieverenigingen. Voor het vinden van informatie en het delen van kennis en ervaringen.

> Ministerie van VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft informatie over wet- en regelgeving.

> Naar je huisarts
De nieuwe website helpt mensen met een verstandelijke beperking om beter voorbereid naar de huisarts te gaan. De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen.

> Netwerk Rondom
Als je een kind hebt met een verstandelijke beperking.

> NSGK
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap.

> PerSaldo
Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

> Rechten van cliënt
​Deze site gaat over rechten van mensen met een beperking die ondersteuning krijgen van een zorginstelling.

> Regelhulp
Regelhulp is een soort routeplanner (webloket) voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Regelhulp geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële ondersteuning.

> rdg Kompagne
De grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen, computeraanpassingen, omgevingsbediening en planningshulpmiddelen voor mensen met een handicap. rdgKompagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en werkt samen met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland, met gemeentes en met het UWV.

> Routeplanner openbaar vervoer
Drempel vrije routeplanner voor het openbaar vervoer.

> SamenLeven
Onder het motto, “Mensen met een verstandelijke beperking als medeburgers in onze maatschappij… ons en u een zorg!”, werft SamenLeven fondsen. Met de ingekomen fondsen worden de voorzieningen, diensten en projecten, die het welzijn van de cliënten van Dichterbij bevorderen, gefinancierd.

> Sam3
Wie is er voor Sam als u er zelf niet meer bent? De Sam3 Relatiekaart en Sam3 Routeplan is een logische en praktische uitwerking ontstaan vanuit de ervaring met het werken met mensen die complexe vraagstukken hebben.

> SBB zorginstellingen
SBB Zorginstellingen heeft decennia lange ervaring met zorginstellingen zoals Pluryn en Dichterbij en richt zich op budgetbeheer en bewindvoering voor bewoners van zorginstellingen.

> Sclera Pictogrammen
Sclera vzw wil bijdragen tot het realiseren van communicatieve en verstandelijke toegankelijkheid.

> Sense
Sense, dé betrouwbare site over seks. Hier vind je heel veel informatie over seksualiteit, maar ook over verliefdheid, relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken.

> Sien
Sien helpt, adviseert en informeert op drie gebieden: zorg, participatie en geld.

> SOL
Het SOL draagt actief bij aan het ontwikkelen van passende mogelijkheden voor wonen, leren, werken en sociale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg.

> Steffie
Steffie legt op een gemakkelijke manier uit hoe dingen werken. Bijvoorbeeld internet, e-mailen of bankzaken.

> Sterker op eigen benen
Sterker op eigen benen bevordert de gezondheid en gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen door integratie van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

> Stichting Down Syndroom
De Stichting Downsyndroom (SDS) wil de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.

> Vilans
Vilans helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.

> VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
Hier deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VNverdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

> Wij zien je wel
Medio 2017 is de landelijke Werkgroep Wij zien je Wel door staatssecretaris Van Rijn in het leven geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). 

> WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt steun aan mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven.

> Zorgbelang Brabant
Samenwerken aan betere zorg. Provinciale afdeling van Zorgbelang Nederland.

> Zorgbelang Gelderland
Samenwerken aan betere zorg. Provinciale afdeling van Zorgbelang Nederland.

> Zorginstituut Nedeland
Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

> Zorg verandert
Zorg Verandert is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst) én voor de naasten, mantelzorgers en vrijwilligers.

> Zorgwijzer
ZorgWijzer.nl is een initiatief van Roy van Wensen en Bart Koenraadt en is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. ZorgWijzer.nl is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig.

  • EXTERNE LINKS

Cmo - Flevoland:

> Help ik moet naar het ziekenhuis
In dit informatieblad vindt u tips voor mensen met een verstandelijke beperking en voor ziekenhuismedewerkers

Zorginstelling Dichterbij:

> WLZ verstrekkingen
Informatie over verstrekkingen die onder de WLZ vallen voor cliënten die bij Dichterbij wonen.

> Brochure Verhuizingen
Woonwensen? Verhuizen? Zo werkt dat bij Dichterbij.

> Cliëntenvertrouwenspersonen
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor alle cliënten van Dichterbij, hun ouders en verwanten.

> Klachtenregeling
Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers.

> Brochure Quli starterspakket
​Basisinformatie voor de beginnende Quli gebruiker. 

Ieder(in):

Informatieblad WLZ (Wet langdurige zorg)
Dit informatieblad gaat over de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz heeft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. De wet is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die voortdurend en dichtbij zorg nodig hebben. Dit zijn onder andere mensen die in een zorginstelling wonen.

Informatieblad WMO en gemeente
In dit informatieblad vindt u informatie over hoe gemeenten omgaan met beleidstaken voor mensen met een beperking.

Informatieblad Participatiewet
Dit informatieblad gaat over het sociale domein.

Informatieblad Jeugdwet
Dit informatieblad gaat over de wet- en regelgeving voor jeugdhulp.

Informatieblad Wet Passend onderwijs
In dit informatieblad leest u wat er allemaal verandert met de Wet passend onderwijs.

Huis voor de Zorg:

Het Keukentafelgesprek
Het keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek dat je voert als je hulp nodig hebt. Deze brochure kan je helpen bij het voorbereiden van dit belangrijke gesprek.

Zorg voor elkaar
Informele zorg kan onderscheiden worden in zelfhulp, gebruikelijke zorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg. Deze brochure gaat over de visie op Mantelzorg.

MEE​:

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg​
De Wet Langdurige Zorg geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Zorgbelang-brabant:

Wegwijzer voor ouders bij ziekenhuisopname
Wegwijzer voor ouders bij zoekenhuisopname van hun kind met een verstandelijke beperking. Zie ook: aanbevelingen.

NIVEL:

Wat wil ik als ik niet meer beter word?
Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samen sterk voor kwaliteit:

De wetten zorg & ondersteuning
Wetgeving eenvoudig uitgelegd.

  • EXTERNE NIEUWSBRIEVEN

> Movisie

Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

> Per Saldo
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

> PGO support
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

> PO-raad
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.

> Prokkel
Klik hier voor een overzicht van de nieuwsbrieven.


Downloads